ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 Αρθρο 15
 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα και έχουν συμπληρώσει το 18ο  χρόνο της ηλικίας τους. Το Δ.Σ εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου.

 Μέλη του Δ.Σ γίνονται οι πρώτοι επτά (7) από τους Υποψήφιους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

      Πρόεδρος  Δ.Σ         

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6973543120 

           gianiszavitsanos@yahoo.gr

 

Αντιπρόεδρος   

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

6944720801

dionisiskorfiatis@yahoo.gr

 

 Γενικός Γραμματέας  

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ    

6936559587

                                                                        avkondylis@gmail.com.

  

Ταμίας  

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

6942938282

gasterkat@gmail.com

 

Eφορος 

ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

6945639986 

      sp.theiakos@gmail.gr

 

 

Αναπληρ.Γραμματέας

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

6976197166 

georgiagraikousi@gmail.com 

Αναπλ.Ταμίας 

ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6973438375

gbastas74@gmail.com 

   

 

 

 

 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας 

     ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ταμίας

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Έφορος

 ΘΕΙΑΚΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 

Αναπληρωτ.Ταμίας

ΜΠΑΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

Αναπληρωτ.  Γραμματέας

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 26ο

Ελεγκτική Επιτροπή

 Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται από το Δ.Σ. Ένα από τα 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται Πρόεδρος αυτής με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Οι επόμενοι κατά σειράς επιτυχίας, μετά τους εκλεγέντες, από τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός η και περισσοτέρων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και μη υπαρχόντων αναπληρωματικών για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την απόφαση του Δ.Σ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την κάλυψη των κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο η όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει την Έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται από τον Πρόεδρό της στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

      

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                        Πρόεδρος:            ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

         Μέλος                   ΣΟΠΟΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

                        Μέλος                  ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής


 Scan10087

 ΣΟΠΟΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

                Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής           

  

 

 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής